Технология на индукционна стоманена плоча

Технология на индукционна стоманена плоча

Техниката на нагряване с триъгълник с помощта на газов пламък се използва за деформиране на стоманена плоча в корабната конструкция. Въпреки това, в процеса на нагряване с пламък, източникът на топлина често е труден за управление и частите не могат да бъдат деформирани ефективно. В това изследване е разработен числен модел за изследване на техниката за нагряване на триъгълник с по-контролируем източник на топлина при високочестотно индукционно нагряване и за анализ на деформацията на стоманената плоча в процеса на нагряване. За да се опростят многото сложни траектории на техниката за нагряване на триъгълник, се предлага ротационен път на индуктор и след това се предлага двуизмерен модел на кръгова топлинна мощност. Анализират се топлинният поток и напречното свиване в стоманената плоча при нагряване на триъгълник с индукционна топлина. Резултатите от анализите се сравняват с тези от експерименти, за да се покаже доброто
споразумение. Моделите на топлинния източник и термомеханичния анализ, предложени в това изследване, бяха ефективни и ефикасни за симулиране на техниката на нагряване на триъгълника при оформянето на стоманена плоча в корабостроенето.

Технология на индукционна стоманена плоча